Menú

estudis: ESO

PLA D’ESTUDIS DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
(hores setmanals per nivells i matèries).

MATÈRIES

1r
2n
3r
4t
CIÈNCIES DE LA NATURALESA
3
3
-
-
BIOLOGIA I GEOLOGIA
-
-
2
3*
FÍSICA I QUÍMICA
-
-
2
3*
EDUCACIÓ ETICO-CÍVICA
-
-
-
2
EDUCACIÓ FÍSICA
2
2
2
2
EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL
3
-
2
3*
CCSS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA
3
3
3
3
ED.  CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS
-
1
-
-
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA
3
3
3
3
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
3
3
3
3
LLENGUA EXTRANGERA : ANGLÉS
3
3
3
3
MATEMÀTIQUES
3
4
3
4
MÚSICA
-
3
2
3*
TECNOLOGIES
2
-
3
-
RELIGIÓ / ATENCIÓ A L’ESTUDI
2
2
1
1
OPTATIVA**
2
2
2
1
INFORMÀTICA
-
-
-
3*
LLATÍ
-
-
-
3*
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÉS
2
2
2
3*
TECNOLOGIA
-
-
2
3*
TUTORIA
1
1
1
1
TOTAL HORES
30
30
32
32


*
D’acord amb l’article 7.4 del Decret 112/2007 de 20 de juliol del Consell, pel qual s’establix el currículum de l’ESO per a la Comunitat Valenciana, l’alumnat cursarà tres d’estes matèries.
**
L’alumnat pot triar en primer i segon entre Francés, Informàtica, Coneixement del llenguatge: valencià, Coneixement del llenguatge: castellà, Coneixement de les matemàtiques, i Taller de Tecnologies (només en segon); en tercer entre Francés, Informàtica, Cultura clàssica, Laboratori de física i química, Laboratori de biologia i geologia, L’entorn, taller del geògraf, Educació mediambiental; i en quart  ha de realitzar un Treball monográfico l’optativa d’anglés pràctic.